Thailand Radio Call-Sign

ในวงการวิทยุสมัครเล่น จะมีการแบ่งสัญญาณเรียกขานหรือเรียกว่า call sign ที่แตกต่างกันแต่ละเขต เพื่อทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการสื่อสาร ของนักวิทยุสมัครเล่นแต่ละคนครับ ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

รหัส XXX นั้น จะเป็น รหัสประจำตัวหรือสถานี เช่น สมมุติ Call Sign HS3EMF แสดงว่า อยู่ในประเทศไทย   (HS)   และอยู่ในกลุ่มที่ 3 มีรหัสเป็นประจำตัวเป็น EMF

การแบ่งเขตสัญญาณเรียกขานในประเทศ

Read more