CW Standard Protocol version W6JIM

ไปเจอมาใน youtube ช่อง Morse Code Spoken Here น่าสนใจมากครับ เป็นสอนการใช้งานโหมด CW โดยจะมีการแบ่งเป็น protocol 1 2 3 ให้เราเลือกใช้งานได้ว่าจะคุยได้แบบสั้นหรือยาว

โดยสรุปได้ใจความดังนี้

  1. Protocol 1 : กล่าวทักทายสวัสดี บอก RST QTH และ ชื่อ
  2. Protocol 2 : บอกข้อมูล วิทยุ สายอากาศ สภาพอากาศ อุณหภูมิ
  3. Protocol 3 : บอกอายุ license และ Key
  4. Protocol 4 : จบการสนทนา

เราสามารถเลือกไดด้ เช่น Protocol 1 ก็กระโดดมา Protocol 4 เพื่อจบการสนทนาเลยก็ได้ หรือจะ Protocol 1 2 4 หรือถ้าอยากคุยนานๆ ก็เอาจนครบ Protocol 1 2 3 4 ทั้งหมดเลยก้ได้ไม่ว่ากัน

หน้าตา Protocol เป็นแบบนี้ครับ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://1drv.ms/w/s!AoYOH2Rt0RFRiZ07WCQZMrFJh8WqtA?e=OVDjEV

CW Standard Protocol by W6JIM

Leave a Comment