HAMlib Command for IC7300 & G-5500 Rotor

ปกติผมจะใช้โปรแกรม Gepredict 2.3.37 สำหรับควบคุมการหมุนของโรเตอร์ดาวเทียม และจูนความถี่วิทยุ IC-7300 ผ่านตัว transverter สำหรับใช้เล่นติดต่อกับดาวเทียมประเภท linear transponder ครับ เนื่องจากความถี่รับกับความถี่ส่งจะต้องจูนแบบกลับกัน เพื่อให้ง่ายในการควบคุมการจูนและการหมุนของดาวเทียม คำสั่งหลักๆที่ใช้ก็ประมาณนี้


คำสั่งสำหรับใช้ควบคุมวิทยุ IC-7300
rigctld -m 373 -r com4 -t 4535 -T 127.0.0.1 -s 115200

และคำสั่งสำหรับควบคุมโรเตอร์ Yeasu G5500
rotctld -m 602 -r com9 -t 4533 -T 127.0.0.1

Leave a Comment