Exam

Share

เหลือเวลาอ่านหนังสืออีก

-1346วัน 00ชั่วโมง -12นาที -21วินาที

แบบทดสอบกลาง สำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
(ADVANCED AMATEUR RADIO OPERATOR)

วิชาที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิทยุสมัครเล่น (จำนวน 40 ข้อ)

วิชาที่ 2 : การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น (จำนวน 50 ข้อ)

วิชาที่ 3 : ทฤษฏีต่าง ๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ตอนที่ 1 จำนวน 100 ข้อ)

วิชาที่ 3 : ทฤษฏีต่าง ๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ตอนที่ 2 จำนวน 100 ข้อ)

วิชาที่ 3 : ทฤษฏีต่าง ๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น (ตอนที่ 3 จำนวน 73 ข้อ)

วิชาที่ 4 : หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น (จำนวน 45 ข้อ)