Advance 04

Share

จำนวน 45 ข้อ

  • หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสายอากาศในย่านความถี่ HF ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในบางจุดสูงจนก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความเข้มสูง และความถี่สูง จะก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อของร่างกายได้ และหลักปฏิบัติเพื่อลดหรือป้องกันอันตรายดังกล่าว
  • เครื่องมือทดสอบ ทั้งชนิด Digital และ Analog การใช้งาน Spectrum และ Network Analyzer เครื่องมือวิเคราะห์สายอากาศ (Antenna Analyzer) ความเข้าใจเกี่ยวกับ Oscilloscope การทดสอบทรานซิสเตอร์ การวัดค่า RF
  • ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติของเครื่องรับ ได้แก่ Phase noise, Capture Effect, Noise Floor, Image Rejection, MDS, Signal-to-Noise Ration, Selectivity, Blocking dynamic Range, Intermodulation และ Cross-modulation, 3rd order intercept, Desensitaztion และ Preselection
  • การลดสัญญาณรบกวน (Noise) ได้แก่ System Noise, การรบกวนจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, Line noise, การค้นหาตำแหน่งของสัญญาณรบกวน, การใช้งาน DSP, Noise Blanker