Advance 03-1

Share

จำนวน 273 ข้อ (ตอนที่ 1 จำนวน 100 ข้อ)

  • ทฤษฏีไฟฟ้า
  • ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • สายอากาศและสายนำสัญญาณ
  • การแพร่กระจายคลื่น